Všeobecné obchodné podmienky

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Spoločnosť GoodLabs (GoodLabs s. r. o.) v spolupráci so spoločnosťou SEBI s. r. o. je na základe platných povolení a v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená poskytovať zdravotnú starostlivosť (laboratórne vyšetrenia) v nižšie uvedených odboroch.
 2. Spoločnosť GoodLabs s. r. o. ponúka okrem iného aj fekálne mikrobiálne transplantáty (FMT), ktoré si Klienti, resp. iné osoby môžu zakúpiť tak, ako sú tieto pojmy upravené v čl. II. týchto Všeobecných obchodných podmienok. Za účelom podrobnejšej úpravy vzájomných práv a povinností súvisiacich so zabezpečením Samoplatcovských Produktov ponúkaných ako FMT vydáva Poskytovateľ tieto VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE SAMOPLATCOVSKÉ PRODUKTY (ďalej len „VOP“).

II. VYMEDZENIE POJMOV

 1. „Cenník“ - platný cenník Poskytovateľa, ktorý je zverejnený v elektronickej podobe na Internetovom sídle a/alebo umiestnený v jednotlivých prevádzkach Poskytovateľa v tlačenej podobe;
 2. „Darčekový poukaz“ - je to oprávnenie držiteľa Darčekového poukazu (v listinnej alebo elektronickej forme) k čerpaniu konkrétnych zakúpených Vyšetrení a/alebo Testov uvedených na príslušnom Darčekovom poukaze. Darčekový poukaz pre tento účel vydáva Poskytovateľ sám a/alebo prostredníctvom tretích osôb. Platnosť Darčekového poukazu je 12 (dvanásť) mesiacov od dátumu jeho zakúpenia;
 3. „Elektronické nástroje“ – Registračná zóna;
 4. „Internetové sídlo“ – internetová stránka www.goodlabs.sk;
 5. „Informovaný súhlas“ - je preukázateľný súhlas Klienta s poskytnutím zdravotnej starostlivosti Poskytovateľom, ktorému predchádzalo poučenie podľa Zákona č. 576/2004 Z.z. Informovaný súhlas je aj taký preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo odmietnutie poučenia. Informovaný súhlas musí byť podpísaný Klientom. Na výslovnú žiadosť Klienta, vyjadrenú vyznačením na Informovanom súhlase, môže Poskytovateľ sprístupniť Klientovi jeho Výsledky prostredníctvom Elektronických nástrojov, v takom prípade je Klient povinný preukázať Poskytovateľovi svoju totožnosť.
 6. „Klient“ – osoba, ktorá je na základe zakúpenia Produktu ním alebo treťou osobou a vyplnenia objednávky Lekárom alebo Klientom Poskytovateľovi, resp. odobratia Produktu u Poskytovateľa, v záväzkovom vzťahu s Poskytovateľom, pričom je samoplatiteľom Produktu;
 7. „Laboratórium“ – centrálne laboratórium Poskytovateľa na adrese Ovsištské námestie 1, 851 04 Bratislava.
 8. „Lekár“ – poskytovateľ zdravotnej starostlivosti okrem Poskytovateľa, ktorý Klientovi poskytol Produkt a vyplnil zaňho Objednávku;
 9. GoodLabs“ – spoločnosť GoodLabs, s. r. o., IČO: 55081525, so sídlom Ovsištské nám. 1, 851 04 Bratislava, zapísaná v registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 166671/B, www.goodlabs.sk;
 10. „SEBI Lab“ – spoločnosť SEBI, s. r. o., IČO: 44480229, so sídlom Dolina 196, 906 13 Brezová pod Bradlom, zapísaná v registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 20998/R, www.testpcr.sk, držiteľ platného povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická mikrobiológia;
 11. „Pacientska zóna“ – elektronický nástroj dostupný pre Klientov s platnou registráciou na Internetovom sídle, ktorý mu umožňuje prístup k osobnej, Klientovi vyhradenej chránenej zóne, s možnosťou vlastnej administrácie nastavení pre Klienta, vrátane prístupu k jeho Objednávkam, ako aj ďalším informáciám tvoriacim aktuálny obsah Pacientskej zóny;
 12. „Platobná brána“ – prostriedok Poskytovateľa slúžiaci na úhradu Objednávok dostupný na Internetovom sídle;
 13. „Platobný poukaz“ - je to oprávnenie držiteľa Platobného poukazu (v listinnej alebo elektronickej forme) k zakúpeniu Produktu z ponuky Poskytovateľa v hodnote určenej na príslušnom Platobnom poukaze. Platobný poukaz pre tento účel vydáva Poskytovateľ sám a/alebo prostredníctvom tretích osôb. Platnosť Platobného poukazu je 12 (dvanásť) mesiacov od dátumu jeho zakúpenia;
 14. „Poskytovateľ“ – spoločnosť GoodLabs, od ktorej si klient objednal Produkt;
 15. „Predpisy na ochranu údajov“ – aktuálne platné všeobecne záväzné právne predpisy na úseku ochrany osobných údajov platné a účinné v rozhodnom okamihu, najmä Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 16. „Samoplatcovský produkt“ – Produkt dodávaný Poskytovateľom, ktorý nie je hradený z verejného zdravotného poistenia, ale má byť hradený priamo Klientom;
 17. „VOP“ – tieto všeobecné obchodné podmienky pre samoplatcovské produkty;
 18. „Zákon č. 576/2004 Z. z.“ – zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 19. „Zákon č. 578/2004 Z. z.“ - zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 20. Objednávka – papierová, príp. elektronická objednávka Produktu vyplnená pracovníkom Poskytovateľa, Klientom alebo Lekárom podľa typu zakúpeného Produktu dostupná elektronicky na Internetovom sídle.

III. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O PRODUKTOCH

 1. Poskytovateľ ponúka pre Klientov Produkty, ktoré budú Poskytovateľom dodané na základe Objednávky vyplnenej povereným pracovníkom Poskytovateľa.
 2. Produkty je možné si zakúpiť:
  1. na Internetovom sídle;
 3. Bližšia špecifikácia a ceny Produktov sú uvedené na Internetovom sídle. Produkty budú Poskytovateľom dodané až po prijatí platby za Produkt.
 4. Zaplatením ceny za Produkt pri jeho kúpení akýmkoľvek spôsobom podľa týchto VOP sa rozumie zaplatenie preddavku za Produkt vo výške ceny Produktu, ktorá bude s cenou Produktu započítaná okamihom dodania Produktu Poskytovateľom.
 5. Klient nie je oprávnený bezdôvodne vrátiť zakúpený Produkt. Ak Klient nevyužije Produkt v lehote stanovenej v týchto VOP, Produkt mu Poskytovateľom nebude poskytnutý a Klient nemá nárok na vrátanie už zaplateného preddavku.
 6. Storno poplatok za refundáciu nevyužitého produktu na základe žiadosti klienta je 40% z predajnej ceny Produktu. Žiadosť o refundáciu nevyužitého produktu zasiela klient emailom na adresu fmt@goodlabs.sk. Úhrada zníženú o príslušnú výšku storno poplatku je refundovaná klientovi najneskôr do 14 kalendárnych dní od obdržania žiadosti o refundáciu.
 7. Klient berie na vedomie a súhlasí, že objednaním a zaplatením preddavku za Produkt začína poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Klient berie na vedomie, súhlasí a potvrdzuje, že so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca právo na odstúpenie od zmluvy a bol o tejto skutočnosti riadne poučený.
 8. Klient berie na vedomie, že užitie všetkých Produktov, ktoré mu budú doručené Poskytovateľom v akejkoľvek forme, je povinný konzultovať s lekárom.
 9. Klient poskytne Poskytovateľovi všetku potrebnú súčinnosť, ktorú je možné a dôvodné od neho požadovať v súvislosti s Produktami.
 10. Klient berie na vedomie, že Poskytovateľ môže pri poskytovaní Produktov a služieb súvisiacimi s Produktami spolupracovať aj s tretími stranami.

IV. Samoplatcovské produkty vykonávané na základe odberu Vzorky v Odberovom centre:

 1. Takéto Produkty je možné zakúpiť výlučne na Internetovom sídle;
 2. V prípade zakúpenia Produktu na Internetovom sídle je Klient povinný vyplniť online registračný formulár. Následne si Klient vyberie počet Produktov, o ktoré má záujem a spraví objednávku.
 3. V prípade zakúpenia Produktu je Klient povinný uhradiť sumu za Produkt prostredníctvom Platobnej brány − online platba kartou;
 4. Po vykonaní platby Klientom Poskytovateľ potvrdí objednávku Klientovi notifikačným emailom na Klientom zadanú emailovú adresu.
 5. Ak si Klient Produkt nepreberie od prepravnej sploločnosti nebude Poskytovateľom Klientom zaplatený preddavok Klientovi vrátený.
 6. Storno poplatok za refundáciu nevyužitého produktu na základe žiadosti klienta je 40% z predajnej ceny Produktu. Žiadosť o refundáciu nevyužitého produktu zasiela klient emailom na adresu fmt@goodlabs.sk. Úhrada zníženú o príslušnú výšku storno poplatku je refundovaná klientovi najneskôr do 14 kalendárnych dní od obdržania žiadosti o refundáciu.
 7. Klient berie na vedomie a súhlasí, že objednaním a zaplatením preddavku za Produkt začína poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Klient berie na vedomie, súhlasí a potvrdzuje, že so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca právo na odstúpenie od zmluvy a bol o tejto skutočnosti riadne poučený.

V. DARČEKOVÉ A PLATOBNÉ POUKAZY:

 1. Typy poukazov Poukazy, ktoré je možné zakúpiť na Internetovom sídle sú k dispozícii v nasledujúcich dvoch typoch:
  1. Darčekový poukaz - poukaz na konkrétny(e) Produkt(y)
  2. Platobný poukaz – poukaz vo forme konkrétnej hodnoty (kreditu) v EUR
  V oboch prípadoch je platnosť poukazu 12 mesiacov odo dňa jeho zakúpenia.
 2. Podmienky použitia poukazov:
  1. Poukaz je možné jednorazovo použiť na nákup vybraných Produktov na webovom sídle Poskytovateľa podľa typu zvoleného poukazu a to maximálne do dátumu platnosti poukazu.
  2. Platnosť konkrétneho poukazu sa vzťahuje na moment úhrady za objednávku, pri ktorej sa poukaz použije a nie na samotnú realizáciu / dodanie objednávaných Produktov.
  3. Po uplynutí doby platnosti poukazu stráca Klient nárok na poskytnutie práv vyplývajúcich z vystaveného poukazu a to bez nároku na vrátenie ceny Produktu Poskytovateľa, na ktoré bol poukaz vystavený. Každý Klient si môže v rámci príslušnej ponuky Produktov Poskytovateľa objednať neobmedzené množstvo poukazov, pokiaľ nie je v konkrétnej ponuke Poskytovateľa uvedené inak. Rovnako pokiaľ Poskytovateľ nestanoví inak, je možné poukaz využiť iba jednorazovo a to buď v plnej výške hodnoty poukazu alebo jednorazového uplatnenia konkrétnej ekvivalentnej hodnoty v EUR na predmetný Poukaz.
  4. Zakúpený Darčekový poukaz predstavuje v čase jeho uplatnenia 100% úhradu daného Produktu bez ohľadu na aktuálnu cenu Produktu v čase použitia Darčekového poukazu. Následná zmena ceny Produktu nemá dopad na už zakúpený Produkt prostredníctvom Darčekového poukazu. Zákazník nemá právo na vrátenie rozdielu v cenách a zároveň nemá povinnosť doplatiť rozdiel v cenách. Ak daný Produkt už nie je z technicko-prevádzkových dôvodov zaradený v aktuálnej ponuke a teda by nebolo možné daný Produkt v čase platnosti darčekového poukazu realizovať, bude Klientovi poskytnutá kompenzácia vo forme obdobného Produktu a to maximálne v hodnote ceny pôvodne zakúpeného darčekového poukazu. V takomto prípade je potrebné kontaktovať klientske centrum spoločnosti GoodLabs s. r. o. mailom na fmt@goodlabs.sk alebo cez kontaktný formulár umiestnený na webovom sídle spoločnosti.
  5. Zakúpený Platobný poukaz predstavuje ekvivalentnú hodnotu v EUR pri realizácii úhrady za realizovanú objednávku vrátane DPH (ak sa podľa aktuálne platnej legislatívnej úpravy DPH pre nakupovaný Produkt uplatňuje).
  6. V prípade nákupu Produktov za nižšiu hodnotu ako je hodnota použitého platobného poukazu bude Klientovi, ktorý platobný poukaz v konkrétnej hodnote v EUR pri nákupe použil, vystavený na rozdiel v cene nový platobný poukaz na alikvotnú (nevyčerpanú) hodnotu platobného poukazu, pričom platnosť tohto nového platobného poukazu bude totožná ako platnosť pôvodného platobného poukazu.
  7. Ak je celková hodnota nákupu Produktov vyššia ako hodnota použitého platobného poukazu, Klient doplatí iba zvyšok sumy.
  8. Poukaz nie je možné vymeniť za hotovosť.
  9. Ak nie je uvedené inak, Darčekový poukaz je možné použiť iba na kúpu Produktov a nevzťahuje sa na ďalšie služby, poštovné a iné poplatky.
 3. Nákup Darčekových a Platobných poukazov Nákup Poukazov je realizovaný cez e-shop Poskytovateľa dostupný na jeho Internetovom sídle.
  1. Darčekový poukaz na konkrétny(e) Produkt(y) Klient si pri nákupe Produktu zvolí typ nákupu „Darčekový poukaz“. V takomto prípade bude darčekový poukaz predstavovať konkrétny Produkt, za ktoré Klient zaplatí cenu podľa aktuálne platného cenníka. GoodLabs s. r. o. si vyhradzuje právo meniť ponuku Produktov, ktoré je možné si zakúpiť vo forme darčekového poukazu. Táto zmena nemá vplyv už na zakúpené Darčekové poukazy.
  2. Platobný poukaz vo forme konkrétnej hodnoty v EUR Platobný poukaz na konkrétnu hodnotu je dostupný v prehľade produktov v kategórii „Platobný poukaz“.
 4. Dodanie Poukazov Poukaz bude zo strany Poskytovateľa vystavený automaticky po úhrade ceny poukazu zo strany Klienta prostredníctvom platobnej brány na Internetovom sídle. Poukaz je generovaný výlučne v elektronickej forme a zasielaný do 24 hodín od obdržania platby na emailovú adresu Klienta, ktorú uviedol v rámci registračného formulára počas nákupného procesu. Poukaz vo všetkých jeho podobách (či už v tlačenej listinnej podobe, alebo elektronickej) je spôsobilým dokladom o právach vyplývajúcich z Poukazu.
 5. Uplatnenie Poukazov Kód uvedený na Poukaze je potrebné zadať pri vytváraní objednávky do sekcie „Uplatniť zľavy / Poukaz“ v rámci nákupného košíka e-shopu prevádzkovaného na Internetovom sídle. Každý Klient je povinný dodržiavať všetky povinnosti týkajúce sa užitia Produktov podľa pokynov Poskytovateľa ako aj Všeobecných obchodných podmienok Poskytovateľa. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za stratu, zneužitie, odcudzenie alebo poškodenie či zničenie Poukazu.

VI. REKLAMÁCIE

 1. Reklamácie sa spravujú Reklamačným poriadkom Samoplatcovských produktov dostupnom na Internetovom sídle.

VII. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto VOP sú účinné a záväzné odo dňa ich zverejnenia na Internetovom sídle Poskytovateľa, ak nie je vo VOP uvedený neskorší dátum.
 2. Písomnou dohodou medzi Klientom a Poskytovateľom alebo Zmluve o spolupráci môže byť použitie jednotlivých ustanovení týchto VOP vylúčené alebo pozmenené.
 3. Ak v týchto VOP nie je uvedené niečo iné, akýkoľvek dokument sa považuje za doručený, ak bude adresátovi doručený osobne alebo poštou doporučenou listovou zásielkou s doručenkou, alebo kuriérom na adresu oznámenú adresátom, najneskôr 5 (päť) pracovných dní pred dňom odoslania dokumentu. V prípade neúspešného doručenia písomnosti doporučenou listovou zásielkou sa 7 (siedmy) deň uloženia zásielky na pošte bude považovať za deň riadneho doručenia. Doručovaná písomnosť bude považovaná za riadne doručenú aj vtedy, ak ju adresát odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia prevzatia.
 4. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Klientom súvisiace s poskytovaním Vyšetrení Poskytovateľom sa spravujú týmito VOP. Ak určitá otázka nebude upravená v týchto VOP, budú sa takéto vzťahy spravovať ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok poskytovania laboratórnych vyšetrení Poskytovateľa zverejnených na Internetovom sídle Poskytovateľa v čase poskytnutia Vyšetrenia (ďalej len „Laboratórne VOP“), príslušnými ustanoveniami Zákona č. 578/2004 Z. z., Predpismi na ochranu osobných údajov ako aj ustanoveniami iných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. V prípade rozporu medzi týmito VOP a Laboratórnymi VOP majú vo veciach týkajúcich sa vzťahov pri poskytovaní Vyšetrení prednosť tieto VOP. Toto ustanovenie sa v prípade, že Klientom je subjekt s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky, považuje za voľbu rozhodného práva, ktoré má platiť medzi zmluvnými stranami, a ktorým je právo Slovenskej republiky s výnimkou zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov.
 5. Ak by niektoré ustanovenia mali byť neplatnými už v čase vzniku zmluvného vzťahu medzi Klientom a Poskytovateľom, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných ustanovení sa použijú ustanovenia ostatných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu VOP.
 6. Akékoľvek spory medzi Klientom a Poskytovateľom vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa týchto VOP, ako aj zmluvného vzťahu medzi Klientom a Poskytovateľom, sú strany povinné bezodkladne riešiť rokovaniami a vzájomnou dohodou. V prípade, že sa strany nedohodnú, príslušným orgánom na konanie a rozhodovanie o spore je nezávislý súd Slovenskej republiky, pričom rozhodovať bude podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Toto ustanovenie sa v prípade, že Klientom je subjekt s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky, považuje za dohodu, ktorou sa zakladá v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej Únie právomoc slovenského súdu rozhodovať o prípadných sporoch strán, pričom strany ako miestne príslušný súd stanovili vo veci vecne príslušný súd.
 7. Členenie VOP na články, ako aj označenie jednotlivých článkov, slúžia len na zlepšenie orientácie v texte VOP, a preto nie je možné ich použiť pri výklade VOP, ako aj pri posudzovaní oddeliteľnosti ich častí.
 8. Poskytovateľ je oprávnený tieto VOP, Cenník, ako aj iné dokumenty, na ktoré odkazujú tieto VOP jednostranne meniť bez súhlasu Klienta. O zmene dokumentov uvedených v predchádzajúcej vete Poskytovateľ upovedomí Klienta s primeraným časovým predstihom zverejnením ich úplného znenia na Internetovom sídle Poskytovateľa a v prípade zmeny Cenníka jeho zverejnením v rámci Pacientskej zóny a na Internetovom sídle. Klient je povinný si preveriť aktuálne znenie dokumentov uvedených v prvej vete čl. VIII. ods. 8 týchto VOP zverejnených na Internetovom sídle, nakoľko v prípade, že dôjde k objednávke Vyšetrenia Klientom, za záväzný sa považuje ten dokument, ktorý bol zverejnený na Internetovom sídle (v deň, ktorý je v Žiadanke Klienta uvedený ako deň vystavenia Žiadanky (ak vo VOP, prípadne inom dokumente a/alebo Cenníku nie je uvedený neskorší dátum ich účinnosti). Prostredníctvom svojho Internetového sídla bude Poskytovateľ informovať Klienta o zmene svojich identifikačných údajov.

V Bratislave dňa 01. 09. 2023